O projekcie

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk” jest realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 50 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Pułtusk – dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Uczestniczące w projekcie gospodarstwa domowe otrzymają również sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem. Dodatkowo  w ramach działań koordynacyjnych projektem zostanie objęte 8 jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk (Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z Klasami Sportowymi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Płocochowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku).

Wysokość dofinansowania wynosi 780 994,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych, w tym 85% płatność z budżetu środków europejskich oraz 15% dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych.

Strony internetowe, które warto odwiedzić: